Privacy Statement

Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij van de Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland ten bate van KWF Kankerbestrijding zijn afhankelijk van uw bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Of u dit nu doet door deelname, sponsoring, een donatie, vrijwilligerswerk of een campagne delen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen u en DELTA Ride for the Roses te scheppen willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze organisatie.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen
Voor het financieren van onderzoek naar kanker zijn wij onder meer afhankelijk van onze deelnemers, sponsors, donateurs en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij deelname en sponsoring of een donatie aan DELTA Ride for the Roses, de DELTA StrandRide en de LadiesNightRide wordt o.a. uw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren ivm rugnummers, facturatie, verantwoording bij donaties, bij een ongeval en eventueel voor de verzekering. Ook als u uzelf op andere wijze inzet voor DELTA Ride for the Roses, verzamelen wij ook uw gegevens ten behoeve van onze administratie.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op de Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland alle door ons beheerde websites zoals de LadiesNightRide en de DELTA StrandRide en voor de organisatiebenodigde stukken.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens, omdat het nodig is voor het verwerken van uw deelname, communicatie over uw deelname en uw donaties. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Wij bewaren ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van uw relatie met de DELTA Ride for the Roses of acties die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

  •     Uw deelname aan het evenement kunnen verwerken en beheren;
  •     Uw donatie kunnen verwerken en beheren.
  •     Uw sponsoring kunnen verwerken en beheren;
  •     Uw werk als vrijwilliger kunnen verwerken en beheren;
  •     Uw kunnen informeren over toekomstige acties, vrijwilligerswerk en uw deelname aan een toekomstige editie.
  •     Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
  •     Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.
  •     Nieuwe deelnemers, donateurs, sponsors en vrijwilligers kunnen werven.
  •     Eventuele geschillen kunnen behandelen.
  •     Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.


U kunt altijd een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen.
U kunt ook zelf afmelden voor de nieuwsbrief via het aanklikken van uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

Fotografie en film
Middels deelname aan de DELTA Ride gaat u akkoord met de publicatie van foto’s en films welke gemaakt worden tijdens de LadiesNightRide, DELTA Ride Midden-Zeeland, DELTA Ride Zeeuws-Vlaanderen, de StrandRide en de Kick Off. Indien u een bijzondere reden heeft om een foto te laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met info@deltaridefortheroses.nl  t.a.v. Eveline de Lange.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
De Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wel zijn uw gegevens zichtbaar in IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
In alle gevallen zullen wij  zorgdragen  voor voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van deelnemers, donateurs, sponsors en vrijwilliger te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Uw hebt verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
Uw hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Uw hebt het recht van verzet. Dit betekent dat u u kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor andere charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.
Uw hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door DELTA Ride for the Roses in algemene zin, zowel bij DELTA Ride for the Roses als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als uw een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als uw recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.
Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat uw het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb uw ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Uw kunt u uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Dit kan gebeuren per post Postbus 2041, 4460 MA Goes of per email info@deltaridefortheroses.nl .

Op onze websites staan links naar websites van derden
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde. Wij willen uw adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die uw via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van Cookies!

Vragen of opmerkingen?
Heeft u  vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe de Stichting DELTA Ride for the Roses omgaat met persoonsgegevens, dan kun u deze vragen richten aan:

    Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland
    t.a.v het bestuur
    Postbus 2041
    4460 MA Goes
    Of een mail naar:
    info@deltaridefortheroses.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

Versie 1.2