Contactgegevens: 

Stichting "Ride for the Roses Zeeland"

E-mail:             info@deltaridefortheroses.nl

KvK nr:            20160885

BTW nr:           NL821357037B01

Fiscaal nr:        8213.57.037

IBAN:              NL69ABNA0425496414

 

 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:                                                          

Henk Remijnsen


Penningmeester:                           

Peter Boerjan


Secretaris:                                                                 
Marjolein Gernler-van Westen

Lid (vz. comité Midden Zeeland):                    
Henk de Jong

Lid (vz. comité Zeeuws-Vlaanderen):              
Marc Stam

Doelstelling:

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie die als doel heeft geld in te zamelen voor het onderzoek ter bestrijding van kanker van het Koninklijk Wilhelmina Fonds (KWF). Dit doet zij door fietstoertochten in Zeeland te organiseren onder de naam 'Ride for the Roses". 

Beleidsplan: 

De beleidshoofdlijnen van de Stichting "Ride for the Roses Zeeland" zijn:

  • Het organiseren van laagdrempelige fietstoertochten waardoor een zo'n breed mogelijk publiek kan deelnemen aan de Ride for the Roses.
  • Met het organiseren van de fietstoertochten zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF door de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk, dit betekent dat alle inkomsten, na aftrek van de organisatiekosten, ten goede komen van het KWF. Onder inkomsten worden verstaan: inschrijfgelden van deelnemers, sponsorbijdragen, donaties, subsidies, giften etc.Alle bestuurders van de stichting en de aan haar gelieerde  comités werken op vrijwillige basis en voldoen allen aan de integriteiteisen.

Beloningsbeleid:

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie. Er worden aan bestuursleden en vrijwilligers dus geen beloningen of uitkeringen gedaan. Gemaakte onkosten kunnen wel gedeclareerd worden tegen de werkelijke kostprijs en na overleg van de aankoopnota's. Gereden kilometers met de eigen wagen kunnen gedeclareerd worden aan € 0,19/km.

Het bestuur is bevoegd om voor de uitvoering van werkzaamheden een extern bureau in te huren voor die werkzaamheden die normaliter niet verwacht gedaan te kunnen worden door vrijwilligers.

Activiteiten 2019: 

In 2019 heeft de Delta Ride for the Roses plaats gevonden in Terneuzen op zaterdag, 15 juni. Er zijn die dag vier fietstoertochten georganiseerd over verschillende afstanden: 25, 50, 80 en 120 kilometer.

Op vrijdag, 14 juni 2019 heeft in Goes de Ladies Night Ride plaatsgevonden. De afstanden van deze fietstoertochten voor dames waren 15 en 30 km.

Hierbij enkele statistische gegevens:

  • Aantal deelnemers Delta RIde for the Roses - Terneuzen: 3.000
  • Aantal deelneemsters Ladies Night Ride - Goes: 648
  • Totaalopbrengst voor het KWF: € 167.968,00

Financiële verantwoording: 

De balans per 31 december 2019 en staat van baten en lasten over 2019 ziet er als volgt uit:

Balans per 31 december 2019

31-dec-19

31-dec-18

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

            3.108

            9.646

Liquide middelen

          58.188

          53.312

TOTAAL ACTIVA

          61.296

          62.958

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reservering organisatiekosten komend jaar

          20.000

          20.000

Af te dragen aan KWF

          41.296

          42.958

TOTAAL PASSIVA

          61.296

          62.958

  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

begroting

BATEN

Sponsorbijdragen en donaties

       234.333

       159.000

LASTEN

Organisatiekosten

       49.406

       45.975

Reclame en promotie

       12.029

          3.025

Algemene kosten

          6.592

       12.000

Totaal lasten

          68.027

          61.000

Saldo Baten en Lasten

       166.306

          98.000

Afdracht KWF

       167.968

          98.000

Saldo mutatie balanspost afdracht KWF

          -1.662

                   -